Yoshioka-sensei (1989)

Yoshioka-sensei photo 1989